Phân biệt try Ving và try to V

Try V-ing và Try to V✅ là 2 cấu trúc rất phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh. ✅Hôm nay Anh ngữ Nasao sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc và cách dùng của “Try V-ing” và “Try to V”.

Cấu trúc và cách dùng Try to và Try- Ving trong tiếng anh

Cấu trúc: 

  • Try + V-ing
  • Try + to V

Cách sử dụng Try to và Try Ving trong tiếng anh:

Try + Ving

To talk about making an experiment – doing something to see what will happen

Để nói về việc thực hiện một thí nghiệm – làm một cái gì đó để xem điều gì sẽ xảy ra

Ví dụ:

I tried sending her flowers, writing her letters, giving her presents, but she still wouldn’t speak to me.

Tôi đã thử gửi hoa cho cô ấy, viết thư của cô ấy, đưa cho cô ấy những món quà, nhưng cô ấy vẫn không nói với tôi.

Try + to V

To talk about making an effort to do something difficult

Để nói về nỗ lực làm điều gì đó khó khăn

Ví dụ:

I tried to change the wheel, but my hands were too cold

Tôi đã cố gắng thay đổi bánh xe, nhưng tay tôi quá lạnh

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời