Bài tập tính từ 2

Cho tính từ trong ngoặc vào vị trí thích hợp
thời gian làm bài: 480s

chúc các em làm bài tốt

 

Trả lời