Bài tập trạng từ 1

Tìm tính từ trong câu đầu tiên và điền vào chỗ trống bằng trạng từ.
thời gian làm bài: 300s

Chúc các bạn làm bài tốt

 

 

Trả lời