bài tập sự hòa hợp giữa các thì 3

Choose the correct answer
thời gian làm bài: 600s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời