bài tập sự hòa hợp giữa các thì 4

Choose the correct answer.
thời gian làm bài: 300s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời