Bài tập sự hòa hợp giữa các thì 2

Use the correct tense of verbs in brackets:
thời gian làm bài: 600s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

 

 

 

Trả lời