Bài tập đảo ngữ 2

1, Đặt vấn đề:

Trong tiếng Anh,một số trạng từ, cụm trạng từ phủ định phần lớn dùng với các ngữ cảnh phủ định.Những trạng từ, cụm trạng từ này có thể được nhấn mạnh bằng cách đặt ở đầu câu hay mệnh đề và theo sau là sự đảo ngược động từ. Cách đảo động từ giống như cách cấu tạo câu hỏi (trừ một số trường hợp đặc biệt). Sau đây là những loại câu nhấn mạnh dùng đảo ngữ trong tiếng Anh.
He is tall  I am, too= So am I
He isn’t tall I am not, either = Neither am I
I don’t like him Nor do I = Neither do I

2, lý thuyết:

No + Noun + Auxiliary + S + Verb ( inf).
Not any + Noun + Auxiliary + S + Verb ( inf).
Never

Rarely

Seldom + Auxiliary + S + verb ( inf) Little
Hardly ever
Only once ( chỉ một lần)
Only later ( chỉ sau này)
Only in this way ( chỉ bằng cách này)
Only in that way ( chỉ bằng cách đó)
Only then ( chỉ khi ấy) + Auxiliary + S + verb ( inf)

Only after + Noun/ V-ing/clause ( chỉ sau khi)

Only by + noun/ V-ing ( chỉ bằng cách)
Only when + clause ( chỉ khi)
Only if + clause ( chỉ nếu)

Only with + Noun ( chỉ với)
Only in + adverb of time/ place ( chỉ vào/ chỉ ở)
chúc các bạn làm bài tốt

3. bài tập

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn