Bài tập đảo ngữ 1

thời gian làm bài: 600s

Viết lại câu dưới đây
Chúc các bạn làm bài tốt

 

Trả lời