Bài tập đảo ngữ 1

Viết lại câu dưới đây Chúc các bạn làm bài tốt