Từ vựng về các phương tiện giao thông

Trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé trai, thường rất thích thú với chủ đề các phương tiện giao thông, thể hiện ở việc đồ chơi của các bé trai luôn có rất nhiều xe ô tô, xe tải, xe lửa, máy bay…
Hôm nay hãy cùng Nasao English Kids tìm hiểu xem tên gọi tiếng Anh của chúng là gì nhé! Bắt đầu nào!

Car /kɑːr/

Plane /pleɪn/

Bus /bʌs/

Motorbike /ˈmoʊtərbaɪk/ 

Bicycle
Taxi /ˈtæksi/
Train /treɪn/
/
Van /væn/
Scooter /ˈskuːtər/

Crane /kreɪn/

Subway /ˈsʌbweɪ/

Skateborad /ˈskeɪtbɔːrd/


ambulance /
ˈæmbjələns/


delivery truck  /dɪˈlɪvəri//trʌk/ 
 garbage truck  /ˈɡɑːrbɪdʒ trʌk/

sailboat  /ˈseɪlboʊt/

Ship /ʃɪp/

Boat /boʊt/

Submarine /ˌsʌbməˈriːn/

Speedboat  /ˈspiːdboʊt/


Đây là những từ vựng cơ bản thường dùng khi nói về các phương tiện giao thông. Các bạn có bổ sung thêm từ vựng nào thì có thể comment ở dưới để bài viết có thể hoàn chỉnh hơn nhé!
Chúc các bạn học tập tốt!

Trả lời