Những thành phần có thể đi được với tobe

Những thành phần có thể đi được với to be

STT Cấu trúc Ví dụ
1 be + Adj I am happy
2 be + N She is a student
3 be + V_ing We are playing
4 be + PII I am interested in languages
5 be + pre + N I am on vacation
6 be +  to V This letter to you is to tell you My true feeling
Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn