Lesson 8: Vị trí của tính từ

Cùng quan sát ví dụ sau: 

– Tôi có một ngôi nhà đẹp.

– Ở đây: “Ngôi nhà” – là danh từ.

               “Đẹp” – là tính từ.

Chúng ta thấy tính từ “đẹp” đứng sau danh từ “ngôi nhà”.

Cũng câu đó dịch sang tiếng Anh chúng ta lại viết là: “I have a nice house”. Khi đó tính từ “nice” lại đứng trước danh từ “house”.

Vậy trong tiếng Việt, tính từ đứng sau danh từ “house”. Ngược lại trong tiếng Anh tính từ đứng trước danh từ (trái ngược với tiếng Việt). Vậy ngoài vị trí đứng trước danh từ, tính từ còn có vị trí nào nữa, các bạn cùng theo dõi trong bài học hôm nay nhé.

1. Lý thuyết

Các vị trí của tính từ:

1.1  Tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ:  The pretty girl           ⇒           Adj + N

1.2  Tính từ đứng sau động từ tobe

Ví dụ:   She is pretty.               ⇒           Be + Adj

1.3. Tính từ đứng sau động từ nối (be, look, stay, feel, seem, sound, get, become …)

Ví dụ:    She looks beautiful.

              Wish you always stay happy.      ⇒       Link V + Adj

              I feel good.

1.4. Tính từ đứng sau đại từ bất định.

Ví dụ: Is there anything wrong?       ⇒      ĐTBĐ + Adj

1.5. Tính từ bổ ngữ cho tân ngữ với một số động từ đặc biệt: make, take, keep…

Ví dụ: You make me happy.

          Keep it short and simple.

          Take it easy.              ⇒        Keep/make/take + O + Adj

2.Bài tập áp dụng

 Bài 1: Đặt tính từ trong ngoặc vào đúng vị trí.

 1. Bring me something to drink. (cool)
 2. The leaves turn in Autumn.(yellow)
 3. Woollen clothes keep our bodies. (warm)
 4. Shelly is a poet. (famous)
 5. I have nothing to give you. (interesting)
 6. Vietnam is a country. (rich and beautiful)
 7. I found him still in his bed. (asleep)
 8. Aren’t these oranges (delicious)?
 9. Is she a girl (pretty)?

Bài 2: Chọn những từ sau keep/become/sound/ feel/look và điền vào những câu bên dưới cho phù hợp nghĩa?

 1. She… so beautiful in that white dress.
 2. A: What about going to the Italian Restaurant?

          B: That … great.

 1. She want to become … a fashion designer like Victoria Beckham in the future.
 2. I … painful in my stomach after eating that cake.
 3. I do exercise everyday to … fit.

3.Hỏi đáp (QA)

 1. Chỉ có tính từ bổ nghĩa cho danh từ đúng hay sai?
 2. Tính từ đứng trước danh từ và đại từ, đúng hay sai?

Các bạn đã làm song bài tập chưa nhỉ! cùng mình check đáp án nhé!

Đáp án:

 Bài 1:

 1. Bring me something cool to drink.
 2. The leaves turn yellow in Autumn
 3. Woollen clothes keep warm our bodies.
 4. Shelly is a famous poet
 5. I have nothing interesting to give you.
 6. Vietnam is a rich and beautiful country.
 7. I found him still asleep in his bed.
 8. Aren’t these delicious oranges?
 9. Is she a pretty girl?

Bài  2: 

 1. Looks
 2. Sounds
 3. Become
 4. Felt
 5. Keep

Luyện tập giúp chúng ta hoàn hảo hơn, cố gắng luyện tập để thành thạo hơn nhé!

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn