Fruits ( Các loại hoa quả)

??Nói đến mùa hè, chúng ta không thể không nhắc đến những loại trái cây vô cùng quen thuộc và thanh mát đúng không các bạn nhỏ ??
Hôm nay Nasao English Kids sẽ giới thiệu đến các bạn những thức quà đặc trưng của mùa hè nhé!

 

Apple/ˈæpl/

Banana  /bəˈnænə/

Orange  /ˈɔːrɪndʒ/Pear  /per/

 

 

Watermelon
/ˈwɔːtərmelən/

Mango  /ˈmæŋɡoʊ/

Lychee  /ˈliːtʃi/

Guava  /ˈɡwɑːvə/

Coconut  /ˈkoʊkənʌt/

Avocado

/ˌævəˈkɑːdoʊ/

Pineapple  /ˈpaɪnæpl/

Papaya  /pəˈpaɪə/

Plum  /plʌm/

Strawberry  /ˈstrɔːberi/

Grape  /ɡreɪp/

Durian  /ˈdʊriən/

Peach  /piːtʃ/

Rambutan  /ræmˈbuːtn/

Dragon fruit /ˈdræɡən fruːt/

Longan  /’lɔɳgən/

Các bạn cmt loại quả yêu thích của mình xuống dưới nhé! Các bạn có thể bổ sung thêm các loại hoa quả mà các bạn biết luôn nha ♥️♥️

My favorite fruits are Strawberries!

 

 

Trả lời