ETS 2019 Test 4 Part 7

Cùng hoàn thành ETS 2019 Test 4 – Part 7 cùng cô nhé!
Chúc các em đạt điểm tuyệt đối!
Câu 147 – 148

Thời gian làm bài: 2 phút

Câu 149 – 150

Thời gian làm bài: 2 phút

Câu 151 – 152

Thời gian làm bài: 2 phút

Câu 153 – 154

Thời gian làm bài: 2 phút

Câu 155 – 157

Thời gian làm bài: 3 phút

Câu 158 – 160

Thời gian làm bài: 3 phút

Câu 161 – 163

Thời gian làm bài: 3 phút

Câu 164 – 167

Thời gian làm bài: 4 phút

Câu 168 – 171

Thời gian làm bài: 4 phút

Câu 172 – 175

Thời gian làm bài: 4 phút

Câu 176 – 180

Thời gian làm bài: 5 phút

Câu 181 – 185

Thời gian làm bài: 5 phút

Câu 186 – 190

Thời gian làm bài: 5 phút

Câu 191 – 195

Thời gian làm bài: 5 phút

Câu 196 – 200

Thời gian làm bài: 5 phút