Cấu trúc câu SVO

1: Đặt vấn đề
Đâu là câu đơn giản nhất bạn có thể tạo ra trong tiếng Anh?
Đâu là thành phần quan trọng nhất phải có trong câu?
Trong tiếng Anh, câu đơn giản nhất là câu mệnh lệnh.
Ví dụ: Stand up!
Go out!
Nhưng đa số trong tiếng Anh giao tiếp và văn viết chúng ta thường có những
câu dài hơn một từ. Vậy để các em nắm rõ hơn về cấu trúc câu trong tiếng Anh, làm
thế nào để hình thành một câu dài, ngắn theo mục đích của mình, bài hôm nay sẽ
giúp các em làm rõ vấn đề này.
2. Lý thuyết
S + V + O

2.1. Các thành phần cấu tạo nên chủ ngữ (S)
2.1.1. Đại từ nhân xưng
Ví dụ: It is hot.
2.1.2. Danh từ
Ví dụ: Money is not all.
2.1.3. Danh động từ: V-ing/ to-V

Đột phá tiếng Anh giao tiếp Nasao English Center

4

Ví dụ: Learning English is a piece of cake.
2.1.4. Đại từ bất định
Ví dụ: Everything is ready.

Động từ:

Trả lời