Bài tập danh từ ngắn

Chia dạng đúng của danh từ dưới đây:

chia dạng số nhiều của danh từ
thời gian 200s

Trả lời