Bài tập tính từ và trạng từ

Hoàn thành các câu sau bằng sử dụng các từ cho sẵn trong ngoặc.
thời gian làm bài: 600s

Chúc các bạn làm bài tốt

 

 

Trả lời