Bài tập tính từ bất định và đại từ bất định 1

Choose ‘some’ or ‘any’
thời gian làm bài: 450s

Chúc các bạn làm bài tốt

 

 

Trả lời