Bài tập tính từ bất định và đại từ bất định 2

Complete the following sentences
thời gian làm bài: 360s

Chúc các em làm bài tốt

 

 

Trả lời