Bài tập mệnh đề quan hệ 8

Bài tập mệnh đề quan hệ phần 8
Bài tập dành cho lơp ngữ pháp cơ bản
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Trả lời