Bài tập liên từ và mệnh đề 1

Choose among or / and / so / but to complete these sentences.
thời gian làm bài: 600s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

Trả lời