Lesson 3: Vị trí và chức năng của danh từ

1.Đặt vấn đề

Câu là một trong những công cụ giao tiếp cơ bản trong ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Thành phần cơ bản của câu thường bao gồm chủ ngữ (S), động từ (V) và tân ngữ (O). Trong đó chủ ngữ và tân ngữ được cấu tạo chủ yếu từ danh từ. Hiểu về bản chất của danh từ sẽ giúp chúng ta biết cách sử dụng chủ ngữ và tân ngữ trong câu. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu được chức năng của danh từ trong tiếng Anh.

2. Lý thuyết

2.1 Danh từ  có chức năng đứng đầu câu làm chủ ngữ

Ví dụ: My teacher comes from US.

2.2 Danh từ đứng sau động từ thường làm tân ngữ

Ví dụ: I love money.

2.3 Bổ ngữ cho chủ ngữ thông qua tobe

Ví dụ: She is my lover.

Ở đây “my lover” là danh từ, không gọi là tân ngữ (động từ tobe không có tân ngữ).

2.4 Sau giới từ

Ví dụ: This cake was made by my mom.

           I am on holidays.

Sau giới từ on là danh từ “holidays”

2.5 Danh từ đứng sau a/an/the

Ví dụ: I need an umbrella.

2.6 Danh từ đứng sau tính từ

Ví dụ: She is my teacher.

                     I need a new car.

2.7 Danh từ đứng sau các từ bất định

many/ some/ several  + Nplu

each/ every + Nsing

Ví dụ: Many people are worried about learning English.

Kết luận: Danh từ là một thành tố quan trọng trong câu, có thể làm chủ ngữ (S), tân ngữ (O), bổ ngữ ( C ) và tân ngữ của giới từ.

3. Bài tập áp dụng.

Bài 1: Gạch chân những danh từ trong câu sau:

 1. The children are playing football.
 2. My family is a loving family.
 3. English teachers are interesting people.
 4. My brother work for a hospital.
 5. Learning English is so difficult for my students.

Bài 2: Chọn ra đâu là Danh từ trong các từ sau:

happiness, healthy, Mr. Khanh, health, confident, confidence, help, helpful, love, record,

Đáp án :

Bài 1:

 1. The children are playing football.
 2. My family is a loving family.
 3. English teachers are interesting people.
 4. My brother work for a hospital.
 5. Learning English is so difficult for my students.

4. Hỏi – đáp (QA)

 1. Danh từ đứng sau động từ gọi là tân ngữ?
 2. Phân biệt danh từ và đại từ?

👁 Số lượt xem bài: 35

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ