Những lưu ý thường dùng khi sử dụng đại từ quan hệ ( Who, Which, Whom…)

Khi nào dùng dấu phẩy? Dấu phẩy được đặt ở đâu?………. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay nào.

1. Khi danh từ đứng trước WHO, WHICH, WHOM…… là:

+ Danh từ riêng, tên:

Ha Noi , which………

Mary, who is …….

+ Có ” this, that, these, those” đứng trước danh từ:

 This book, which…..

+ Có sở hữu đứng trước danh từ:

My mother, who is…

+ Là vật duy nhất ai cũng biết: Sun ( mặt trời), moon ( mặt trăng)

The sun, which…..

2. Đặt dấu phẩy ở đâu?

+ Nếu mệnh đề ở giữa thì dùng hai dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề.

My mother, who is a cook, cooks very well.

+ Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề, cuối mệnh đề dùng đấu chấm.

This is my mother, who is a cook .

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM….

– Khi đại từ quan hệ làm tân ngữ và phía trước không có dấu phẩy, không có giới từ ( whose không được bỏ).

This is the book which I buy.

Ta thấy which là tân ngữ ( chủ ngữ là I, động từ là ” buy”) phía trước không có dấu phẩy hay giới từ nên có thể bỏ ” which” đi:

-> This is a book I buy.

This is my book, which I bought 2 years ago.

– Trước ” which” có dấu phẩy nên không thể bỏ được.

This is the house in which I live.

-Trước ” which” có giới từ ”in” nên cũng không bỏ ” which”.

This is the man who lives near my house.

-” who” là chủ ngữ ( của động từ lives) nên không thể bỏ.

4. Khi nào không được dùng THAT:

+ Khi phía trước ” that” có dấu phẩy hoặc giới từ:

This is my book, that I bought 2 years ago.( sai) Vì phía trước có dâu phẩy- phải dùng ”which”

This is the house in that I live. ( sai) Vì phía trước có giới từ ” in”- phải dùng ” which”.

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT

+ Khi mà danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có người vừa có vật:

The man and his dog that……

” that” thay thế cho: người và chó…

 

Edit:zaka

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ