Bài tập viết lại câu Toeic Part 1

Thời gian làm bài: 9 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt.
Mọi thắc mắc xin gửi về fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Trả lời