Bài tập về câu điều kiện Toeic

Thời gian làm bài: 14 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Lý thuyết và bài tập liên quan:
Bài 16 Câu Điều Kiện (P1)
Câu điều kiện

Trả lời