Bài tập liên từ- giới từ phần 13

Bài tập liên từ phần 13
Bài tập dành cho lớp toeic A
Thời gian làm bài: 30s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Trả lời