Bài tập động từ khuyết thiếu 1

Put in „can‟ / „can‟t‟ / „could‟ / „couldn‟t‟. If none is possible, use „be able to‟ in the correct tense:
thời gian làm bài: 600s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp hình số câu trả đúng lên nhé

 

 

Trả lời