Bài tập đại từ 2

Điền đại từ phản thân thích hợp vào chỗ trống 1
thời gian làm bài: 300s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số câu đúng lên nhé!

 

 

 

 

Trả lời