Bài tập đại từ 1.2

Hãy viết lại các câu dưới đây bằng cách dùng liên từ trong ngoặc.
thời gian làm bài: 300s

Chúc các bạn làm bài tốt

 

 

Trả lời