11 động từ nối hay gặp trong tiếng Anh

 1. Be I am happy
 2. Feel I feel great
 3. Sound nghe co ve
 4. Get I got wet
 5. Turn leaves turns yellow  in fall
 6. Stay stay tuned
 7. Look she looks nice
 8. Taste this food tastes salty
 9. Smell I smell bad
 10. Appear he appeared cool
 11. Become  become rich
 12. Remain he remains unchanged
 13. Prove it proved impossible to get 9.0 in ietls for beginners

Động từ nối đặc biệt vì nó đi với tình từ

Động từ thông thường đi với danh từ ( I love flowers) hoăc đi với adv or (I work hard)

Nhưng có một số động từ đặc biệt mang tính tình thái( mô tả trạng thái của chủ ngữ) hay kết nối chủ ngữ với tính từ thì người ta gọi là động từ nối như các ví dụ trên. Đây sẽ là thói quen ra đề của những người làm English test. Hãy lưu ý phần này để become pro hơn các em nhé! 

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn