Học được bằng giỏi chắc gì đã thành công nhưng học dốt liệu chắc là có một tương lai tương sáng?

Học được bằng giỏi chắc gì đã thành công nhưng học dốt liệu chắc là có một tương lai tương sáng?

Học được bằng giỏi chắc gì đã thành công nhưng học dốt liệu chắc là có một tương lai tương sáng? Em chỉ cần bằng khá là câu chuyện hề. Câu này chỉ thốt ra từ những bạn dường như chắc chắn là không có được bằng giỏi. Những người ...
Xem Chi Tiết